Một số câu hỏi phỏng vấn cho các bạn lập trình viên

Một số câu hỏi phỏng vấn cho các bạn lập trình viên

Hi các bạn, nay lục lại đống note cũ thấy cái này nên share các bạn, chủ yếu là trả lời câu hỏi trong phỏng vấn. Các bạn có thể tham khảo, nếu có sai sót gì cứ bổ sung để thêm trọn vẹn nhé!

Php là gì?

Php là ngôn ngữ lập trình phía sever.

Oop là gì?

Oop là lập trình hướng đối tượng viết tắt của object-oriented programming.

Sự giống và khác nhau giữa $_POST, $_GET, $_SERVER, $_REQUEST, $_FILE?

No. Giống nhau Khác nhau
1 Chúng đều là biến được php cung cấp
 • $_POST gửi thông tin và không show dữ liệu ở thanh address, 
 • $_GET gửi dữ liệu và show dữ liệu ở thanh address
2 Đều dùng để nhận dữ liệu $_SERVER dùng để lấy thông tin của server như đường dẫn file thực thi, url referrer, ip người dùng, ip server, ...
3 POST, GET, REQUEST, FILE dùng để nhận dữ liệu từ phía người dùng $_REQUEST thì nó nhận dữ liệu từ người dùng thông qua method $_POST, $_GET
4 $_FILE dùng để lấy dữ liệu dạng file từ phía client gửi lên

RESTFUL API LÀ GÌ?

RESTful (Representational State Transfer) là 1 kiến trúc giúp 1 website dễ dàng quản lý được resource thông qua 4 hành động là create, read, update và delete. trong đó thì create sẽ dùng phương thức POST, read sẽ dùng GET update dùng phương thức PUT và delete dùng phương thức DELETE.

SOAP API LÀ GÌ?

SOAP là viết tắt của Simple Object Access Protocol và nó là giao thức giao tiếp, có cấu trúc như XML và mã hóa thành định dạng chung cho các ứng dụng trao đổi với nhau.

SỰ GIỐNG NHAU VÀ KHÁC NHAU GIỮA ABSTRACT VÀ INTERFACE?

No. Giống nhau Khác nhau
1 Abstract và interface đều có thể khai báo phương thức Abstract class là 1 class, để dùng được nó ta phải extends nó, 1 class chỉ có thể extends 1 abstract class, 1 abstract có thể định nghĩa các function, interface chỉ là 1 giao diện nó chỉ khai báo phương thức và 1 class có thể implements nhiều interface

STATIC LÀ GÌ? KHAI BÁO NHƯ NÀO?

 • Static là phương thức tĩnh, được khởi tạo khi chương trình chạy. thường dùng để gán các giá trị mặc định hoặc hay dùng đến. do khởi tạo khi CT chạy nên không cần new object để gọi nó.
 • Để khai báo biến static ta thêm static vào đầu class hoặc function.
 • Để gọi biến static trong class ta dùng con trỏ self thay cho $this.

STORED PROCEDURE LÀ GÌ?

Stored Procedure là một tập hợp các câu lệnh SQL dùng để thực thi một nhiệm vụ nhất định. Nó hoạt động giống như một function trong các ngôn ngữ lập trình khác. để bắt đầu và kết thúc 1 store procedure ta dùng delimiter // begin và end để gọi store procedure ta dùng CALL tên procedure.

SỰ KHÁC NHAU GIỮA HÀM KHỞI TẠO CONTRUCT VÀ HÀM HỦY DESTRUCT TRONG PHP ?

Construct được chạy đầu tiên trong 1 class còn destruct được chạy cuối cùng khi class đó thực thi xong.

KẾ THỪA LÀ GÌ ? LỚP CON CÓ THỂ KẾ THỪA BAO NHIÊU LỚP CHA ?

Kế thừa ( extends ) là các lớp con kế thừa lớp cha thì lớp con có thể dùng được các function trong lớp cha. 1 lớp con chỉ kế thừa 1 lớp cha.

PHÂN BIỆT SESSION VÀ COOKIES?

Session là 1 phiên làm việc được lưu trữ ở phía server còn cookie được lưu ở bộ nhớ cache của trình duyệt. mỗi cookie sẽ có 1 id riêng để kết nối với session.

KHI BROWSER DISABLE COOKIES CÓ CÁCH NÀO HIỆN THỰC SESSION KHÔNG?

. ta có thể dùng biến get hoặc post kèm theo session id để xử lý session ở server.

NÊU 1 SỐ MAGIC METHOD TRONG PHP, CÓ THỂ SỬ DỤNG PRIVATE CHO MAGIC METHOD KHÔNG?

__construct(),__destruct(),__get(),__set(),__isset(),__unset(),__sleep(),__wakeup(),__toString(),__invoke(),__set_state(),__clone(),__debugInfo() và không sử dụng rivate cho magic method được.

PHÂN BIỆT INNODB-MYISAM-MEMORY TRONG MYSQL?

 • Myisam cho phép lập chỉ mục toàn cột. table level locking
 • Innodb hỗ trợ quan hệ giữa các bảng (khóa ngoại). row level locking
 • Memory được lưu trữ dữ liệu trực tiếp lên RAM. table level locking

INDEX LÀ GÌ? INDEX DÙNG KHI NÀO? NÊN INDEX CHO KIỂU DỮ LIỆU NÀO VÀ ĐỘ DÀI NHƯ THẾ NÀO? THUẬT TOÁN INDEX?

Index là một cấu trúc dữ liệu để cải thiện tốc độ của các hoạt động trong một bảng.

TRAIT PHP LÀ GÌ?

Trait là 1 nhóm tập hợp các method hay function mà mình muốn use trong class khác. Không thể khởi tạo được, lợi ích của trait là giảm sự trùng lặp code khi không dùng đa kế thừa.

Middware PHP là gì?

Middware PHP là 1 tầng trung gian giữa routing và controller. nó thường được dùng để chia quyền hoặc phân tích các cái request header như kiểm tra người dùng đã đăng nhập hay chưa hoặc lưu log của 1 request lại, vân vân và mây mây.

AWS là gì? EC2 là gì S3 là gì?

 • AWS là Amazon Web Service. Cung cấp các giải pháp về cloud server được cung cấp bởi amazon.com, một số dịch vụ mà amazon cung cấp như là compute, storage, database, network, ...
 • EC2 là Elastic Compute Cloud thường dùng để làm server vận hành 1 web application...
 • S3 là simple storage service dùng để lưu trữ hình hảnh, video, note, tài liệu, ... lên mây

Directive trong angular?

 • Directive là 1 số các thẻ mở rộng của HTML được angular cung cấp riêng. và theo quy tắc của angular thì 1 directive sẽ có tiền tố là ng-prefix, angular cho phép chúng ta định nghĩa thêm các directive khác ngoài các directive mặc định
 • ng-controller
 • ng-model
 • ng-bind
 • ng-init
 • ...

FINAL LÀ GÌ? CLONE LÀ GÌ?

 • Final là 1 thuộc tính xác đinh 1 function cuối cùng hoặc 1 class cuối cùng, giúp chúng ta chống được việc phương thức con ghi đè phương thức cha.
 • Clone giúp chúng ta nhân bản 1 đối tượng, dùng khi chúng ta không muốn đối tượng đó bị thay đổi giá trị ban đầu.
Bài viết liên quan