Code PHP leech nội dung trang đơn giản mà không cần dùng Curl

Hello tất cả mọi người, sau một thời gian vắng bóng thì mình đã quay trở lại rồi đây. Như các bạn đã biết trước kia mình đã làm blog và các website bằng WorkPress,... và mình chuyên sử dụng các bài post của các website lớn, nhằm cung cấp thêm thông tin cho mọi người. Cách mình '' copy " các bài đó mình sẽ chia sẽ cho các bạn hôm nay, cách này không cần cài curl hay tool... gì hết nhé. Nó chỉ là một đoạn code nhỏ thôi, mọi người có thể tham khảo qua nhé.


Đoạn code này mình viết bằng PHP nên không áp dụng cho Blogspot được đâu nhé!

<?php
$url = $_POST['url']; ///Trang cần leech
Echo 'Lấy nội dung Cap3x.Com';
Echo '<form action="?lay" method="post">
        Link truyện<br/>
        <input name="url" type="url" value="http://" focus="focus"/><input type="submit"></form>';
$contents = file_get_contents($url); // Lấy nội dung link
$title = explode('<title>',$contents); //Lấy nội dung từ title đến hết
$title1 = explode('</title>',$title[1]); // Lấy mảng thứ 2
$nd = explode('<div class="content">',$contents); //Như trên 
$ndr = explode('<div class="section-box related-posts">',$nd[1]); //lấy nội dung mảng 
$text = $ndr[0]; //lấy mảng đầu tiên
$text = str_replace(array('<div align="center"><div class="well info">','<div id="extras">','</p>','<br />','<p class="text-center">','<br>','</div>'),'',$text); //thay thế nội dung
$text = str_replace(array('<h2 style="text-align: center;">','<h2>'),'[h2]',$text); // array để lấy nhiều kí tự
$text = str_replace(array('<h3>','</h3>','</h2>','<h4>','<strong>','</h4>','</strong>','<br/>','<b class="text-danger">','</b>'),array('[h3]','[/h3]','[/h2]','[h4]','[strong]','[/h4]','[/strong]','[br]','[b]','[/b]'),$text); //array 2 lần để thay thế (ví dụ <h3> => [h3])
$text = preg_replace('#<img src="(.*?)" alt="(.*?)" title="(.*?)" onerror="(.*?)" class="(.*?)"/>#is',"[img]$1[/img]",$text); // thay thế kí tự không xác định 
$text = preg_replace('#<a href="(.*?)" title="(.*?)" rel="(.*?)">Tải ảnh</a>#is',"",$text);
IF ($url){
Echo 'Tiêu đề là : <br/><textarea cols="16" rows="3">'.$title1[0].'</textarea>';
Echo '<br/>Nội dung là:<br/><textarea cols="25" rows="30"> '.$text.'</textarea>';
}
Else
{
Echo 'Lỗi chưa nhập url';
}
?>

Đấy chỉ có đoạn code như trên thôi, các bạn tham khảo và bổ sung thêm nhé. Có yêu cầu gì liên hệ qua Facebook cho mình nha. Cảm ơn các bạn.
Bài viết liên quan