[Phần 2] Danh sách công cụ hacking trên Termux

Trong phần 1 tớ đã giới thiệu đến các cậu khá nhiều công cụ hacking mà có thể chạy trên Termux . Trong phần này cũng tương tự, tớ sẽ giới thiệu tiếp các công cụ trong phần 2 và còn lại sẽ là phần 3. Đọc phần 1 tại đây : [ Phần 1 ] :

Termux | Danh sách công cụ hacking trên Termux [ Phần 2 ]
1. Infoga-collect email-information
Infoga là một công cụ thu thập thông tin tài khoản email (ip, tên máy chủ, quốc gia, ...) từ các nguồn công cộng khác nhau (công cụ tìm kiếm, máy chủ khóa pgp và shodan) và kiểm tra xem email có bị rò rỉ không. Là một công cụ thực sự đơn giản, nhưng rất hiệu quả cho giai đoạn đầu của một bài kiểm tra thâm nhập.2. Hulk
Công cụ tấn công DoS viết bằng Go.

3. Golden Eye
GoldenEye là một ứng dụng python dành cho MỤC ĐÍCH KIỂM TRA AN NINH!
GoldenEye là một Công cụ kiểm tra HTTP DoS.
Tấn công Vector khai thác: HTTP Keep Alive + NoCache
 USAGE: ./goldeneye.py [OPTIONS]

 OPTIONS:
  Flag      Description           Default
  -u, --useragents  File with user-agents to use           (default: randomly generated)
  -w, --workers   Number of concurrent workers           (default: 50)
  -s, --sockets   Number of concurrent sockets           (default: 30)
  -m, --method    HTTP Method to use 'get' or 'post' or 'random' (default: get)
  -d, --debug    Enable Debug Mode [more verbose output]     (default: False)
  -n, --nosslcheck  Do not verify SSL Certificate          (default: True)
  -h, --help     Shows this help

4. Brutal
Công cụ nhanh chóng tạo các tải trọng ( payloads ) khai thác khác nhau .


5. Commix
Tìm và tự động khai thác lỗ hổng SQl Injection


6. D-TECT
Công cụ dùng để Pentest Web
 print(" ____  _____ _____ ____ _____ ")
 | _ \ |_  _| ____/ ___|_  _|
 | | | |__| | | _|| |   | | 
 | |_| |__| | | |__| |___ | | 
 |____/  |_| |_____\____| |_| v1.0
 
 D-TECT - Pentest the Modern Web
 Author: Shawar Khan - ( https://shawarkhan.com )
7. Check url
Công cụ giúp phát hiện các url độc hại sử dụng IDN Homograph Attack


8. click-jacking scanner
Công cụ kiểm tra xem websites có dễ bị tấn công Click-Jacking không.


9. Creadmap-check login emails
Credmap là một công cụ nguồn mở được tạo ra để mang lại nhận thức về sự nguy hiểm của việc sử dụng lại thông tin xác thực. Nó có khả năng kiểm tra thông tin đăng nhập của người dùng được cung cấp trên một số trang web đã biết để kiểm tra xem mật khẩu đã được sử dụng lại trên bất kỳ trang nào trong số này
Usage: credmap.py --email EMAIL | --user USER | --load LIST [options]

Options:
 -h/--help       show this help message and exit
 -v/--verbose     display extra output information
 -u/--username=USER.. set the username to test with
 -p/--password=PASS.. set the password to test with
 -e/--email=EMAIL   set an email to test with
 -l/--load=LOAD_FILE  load list of credentials in format USER:PASSWORD
 -f/--format=CRED_F.. format to use when reading from file (e.g. u|e:p)
 -x/--exclude=EXCLUDE exclude sites from testing
 -o/--only=ONLY    test only listed sites
 -s/--safe-urls    only test sites that use HTTPS.
 -i/--ignore-proxy   ignore system default HTTP proxy
 --proxy=PROXY     set proxy (e.g. "socks5://192.168.1.2:9050")
 --list        list available sites to test with

10. Hash Cracker
Tự động phát hiện và băm các mật khẩu được mã hash


11. CMS-MAP-scanner
Máy quét CMS đơn giản
usage: cmsmap [-f W/J/D] [-F] [-t] [-a] [-H] [-i] [-o] [-E] [-d] [-u] [-p]
       [-x] [-k] [-w] [-v] [-h] [-D] [-U W/J/D]
       [target]

CMSmap tool v1.0 - Simple CMS Scanner
Author: Mike Manzotti

Scan:
 target        target URL (e.g. 'https://example.com:8080/')
 -f W/J/D, --force W/J/D
            force scan (W)ordpress, (J)oomla or (D)rupal
 -F, --fullscan    full scan using large plugin lists. False positives and slow!
 -t , --threads    number of threads (Default 5)
 -a , --agent     set custom user-agent
 -H , --header     add custom header (e.g. 'Authorization: Basic ABCD...')
 -i , --input     scan multiple targets listed in a given file
 -o , --output     save output in a file
 -E, --noedb      enumerate plugins without searching exploits
 -c, --nocleanurls   disable clean urls for Drupal only
 -s, --nosslcheck   don't validate the server's certificate
 -d, --dictattack   run low intense dictionary attack during scanning (5 attempts per user)

Brute-Force:
 -u , --usr      username or username file
 -p , --psw      password or password file
 -x, --noxmlrpc    brute forcing WordPress without XML-RPC

Post Exploitation:
 -k , --crack     password hashes file (Require hashcat installed. For WordPress and Joomla only)
 -w , --wordlist    wordlist file

Others:
 -v, --verbose     verbose mode (Default false)
 -h, --help      show this help message and exit
 -D, --default     rum CMSmap with default options
 -U, --update     use (C)MSmap, (P)lugins or (PC) for both

Examples:
 cmsmap.py https://example.com
 cmsmap.py https://example.com -f W -F --noedb -d
 cmsmap.py https://example.com -i targets.txt -o output.txt
 cmsmap.py https://example.com -u admin -p passwords.txt
 cmsmap.py -k hashes.txt -w passwords.txt

12. Androbug framework
AndroBugs Framework là một trình quét lỗ hổng Android hiệu quả giúp các nhà phát triển hoặc tin tặc tìm thấy các lỗ hổng bảo mật tiềm ẩn trong các ứng dụng Android. Không cần cài đặt trên Windows.


13. Zarp Networking Tool
Công cụ tấn công mạng
bryan@debdev:~/tools/zarp$ sudo ./zarp.py --help
[!] Loaded 34 modules.
   ____  __  ____ ____
  (__ ) / _\ ( _ \( _ '
   / _/ /  \ )  / ) __/
  (____)\_/\_/(__\_)(__) [Version: 0.1.5]

usage: zarp.py [-h] [-q FILTER] [--update] [--wap] [--ftp] [--http] [--smb]
        [--ssh] [--telnet] [-w] [-s] [--service-scan]

optional arguments:
 -h, --help   show this help message and exit
 -q FILTER    Generic network sniff
 --update    Update Zarp

Services:
 --wap      Wireless access point
 --ftp      FTP server
 --http     HTTP Server
 --smb      SMB Service
 --ssh      SSH Server
 --telnet    Telnet server

Scanners:
 -w       Wireless AP Scan
 -s       Network scanner
 --service-scan Service scanner
bryan@debdev:~/tools/zarp$ 

14. Evilurl
Tạo các miền độc hại cho IDN Homograph Attack và phát hiện chúng


15. Termux Speak Engine
Cái tên nói lên tất cả nhưng không dành cho người Việt Nam

16. WPSeku-wordpress security
WPSeku - Máy quét bảo mật Wordpress


17. Lazymux Tool
Công cụ giúp cài các công cụ Kali Linux trên Termux


18. Tool-X
Tương tự công cụ số 17


19. Termux-kalinetHunter
Giúp cài Kali-Nethunter mà không cần root

20. Weeman
Tạo máy chủ HTTP cho tấn công Phishing

21. SocialFish

Công cụ mạnh mẽ để tấn công Phishing


22. Tm-Venom
Tạo tải trọng Metasploit đơn giản và dễ dàng hơn

23. Termux Lazy-script
Công cụ này được thiết kế đặc biệt cho người dùng Termux mới bắt đầu. Công cụ này rất hữu ích cho người mới bắt đầu.

24. Nikto web server scanner
Máy quét máy chủ web Nikto
Options:
    -ask+        Whether to ask about submitting updates
                yes  Ask about each (default)
                no  Don't ask, don't send
                auto Don't ask, just send
    -Cgidirs+      Scan these CGI dirs: "none", "all", or values like "/cgi/ /cgi-a/"
    -config+      Use this config file
    -Display+      Turn on/off display outputs:
                1   Show redirects
                2   Show cookies received
                3   Show all 200/OK responses
                4   Show URLs which require authentication
                D   Debug output
                E   Display all HTTP errors
                P   Print progress to STDOUT
                S   Scrub output of IPs and hostnames
                V   Verbose output
    -dbcheck      Check database and other key files for syntax errors
    -evasion+     Encoding technique:
                1   Random URI encoding (non-UTF8)
                2   Directory self-reference (/./)
                3   Premature URL ending
                4   Prepend long random string
                5   Fake parameter
                6   TAB as request spacer
                7   Change the case of the URL
                8   Use Windows directory separator (\)
                A   Use a carriage return (0x0d) as a request spacer
                B   Use binary value 0x0b as a request spacer
    -Format+      Save file (-o) format:
                csv  Comma-separated-value
                htm  HTML Format
                msf+ Log to Metasploit
                nbe  Nessus NBE format
                txt  Plain text
                xml  XML Format
                (if not specified the format will be taken from the file extension passed to -output)
    -Help       Extended help information
    -host+       Target host
    -IgnoreCode    Ignore Codes--treat as negative responses
    -id+        Host authentication to use, format is id:pass or id:pass:realm
    -key+       Client certificate key file
    -list-plugins   List all available plugins, perform no testing
    -maxtime+     Maximum testing time per host
    -mutate+      Guess additional file names:
                1   Test all files with all root directories
                2   Guess for password file names
                3   Enumerate user names via Apache (/~user type requests)
                4   Enumerate user names via cgiwrap (/cgi-bin/cgiwrap/~user type requests)
                5   Attempt to brute force sub-domain names, assume that the host name is the parent domain
                6   Attempt to guess directory names from the supplied dictionary file
    -mutate-options  Provide information for mutates
    -nointeractive   Disables interactive features
    -nolookup     Disables DNS lookups
    -nossl       Disables the use of SSL
    -no404       Disables nikto attempting to guess a 404 page
    -output+      Write output to this file ('.' for auto-name)
    -Pause+      Pause between tests (seconds, integer or float)
    -Plugins+     List of plugins to run (default: ALL)
    -port+       Port to use (default 80)
    -RSAcert+     Client certificate file
    -root+       Prepend root value to all requests, format is /directory
    -Save       Save positive responses to this directory ('.' for auto-name)
    -ssl        Force ssl mode on port
    -Tuning+      Scan tuning:
                1   Interesting File / Seen in logs
                2   Misconfiguration / Default File
                3   Information Disclosure
                4   Injection (XSS/Script/HTML)
                5   Remote File Retrieval - Inside Web Root
                6   Denial of Service
                7   Remote File Retrieval - Server Wide
                8   Command Execution / Remote Shell
                9   SQL Injection
                0   File Upload
                a   Authentication Bypass
                b   Software Identification
                c   Remote Source Inclusion
                x   Reverse Tuning Options (i.e., include all except specified)
    -timeout+     Timeout for requests (default 10 seconds)
    -Userdbs      Load only user databases, not the standard databases
                all  Disable standard dbs and load only user dbs
                tests Disable only db_tests and load udb_tests
    -until       Run until the specified time or duration
    -update      Update databases and plugins from CIRT.net
    -useproxy     Use the proxy defined in nikto.conf
    -Version      Print plugin and database versions
    -vhost+      Virtual host (for Host header)
       + requires a value

25. XERXES
XERXES công cụ DoS mạnh nhất

26. Red Hawk information-Gathering
Tất cả trong một công cụ để thu thập thông tin, quét và thu thập thông tin dễ bị tổn thương.

Thêm đánh giá

Bài đăng mới hơn Bài đăng cũ hơn

Bài viết liên quan