[Phần 3] Danh sách công cụ hacking trên Termux

Như phần một và phần 2, hôm nay tớ sẽ chia sẻ tiếp một số công cụ dùng để tấn công bảo mật trên Termux. Chúc vui.

Termux | Danh sách công cụ hacking trên Termux [ Phần 3 ]
1. Hunner Framework
Một framework cho việc tấn công bảo mật gồm các chức năng :
Quét lỗ hổng sql
Quét lỗ hổng xxsDos
Brutforce Ftp
SSh Brute
Gmail Brutforse
```````````````````¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
```````````````¶¶¶`````````````````¶¶¶
````````````¶¶````````````````````````¶¶¶
```````````¶¶````````````````````````````¶¶
`````````¶¶````````````````````````````````¶
````````¶¶`````````Hunner framework````````¶¶
````````¶```````````Create B3-v3r```````````¶¶
```````¶¶```````````````````````````````````¶¶
```````¶`````````````````````````````````````¶
```````¶`````````````Version 1.0`````````````¶
```````¶`````````````````````````````````````¶
```````¶¶```````````````````````````````````¶¶
```````¶¶``````¶¶¶¶¶````````````¶¶¶¶¶```````¶¶
````````¶`¶``¶¶¶¶¶¶¶¶¶````````¶¶¶¶¶¶¶¶¶`````¶¶
````````¶¶``¶¶Hunner¶¶¶``````¶¶¶Hunner¶¶``¶¶¶
````````¶¶``¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶````````¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶``¶¶
````````¶`````¶¶¶¶```````````````¶¶¶¶¶`````¶¶
`````¶¶`¶¶``````````````¶`¶````````````````¶¶
```¶¶```¶¶¶¶```````````¶¶`¶¶```````````````¶¶¶``¶¶
``¶¶`````¶`¶¶¶¶¶¶¶````````¶````````¶¶¶¶¶¶¶¶¶`````¶¶
```¶``````¶¶````¶¶````````````````¶``````¶¶`````¶¶
``¶¶````````¶¶¶`¶¶¶`¶`¶``¶``¶``¶``¶````¶¶```````¶¶
```¶¶¶``¶``````¶¶¶¶``````¶`````¶¶¶`¶¶¶``````````¶
``````````¶¶¶¶¶````¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶`````¶¶¶¶¶¶¶¶
```````````````¶¶¶````¶¶¶The¶¶`````¶¶¶¶
``````````````````¶¶¶`Hacking``¶¶¶
````````````````````¶¶¶``````¶¶¶¶
````````````````¶¶¶`````¶¶¶¶¶````¶¶
```````````¶```````¶¶¶¶``````¶¶¶```````¶¶
```````````¶¶````¶¶`````````````¶¶``````¶
 

  This program was created for review and not for causing harm.
  Usage of hunner for attacking targets without prior mutual consent is illegal.
  Developers assume no liability and are not responsible for any misuse or damage caused by this program.
   Menu sites:
  
  1) XXS
  2) Sql
 3) Dos site 
  -------------------

  Menu Brute:
  
  4) Brute Ftp
  5) Brute SSH
  6) Brute mails
  -------------------

Hunner-»

2. ReconDog
Khung thu thập thông tin
 _____             ____
| __ |___ ___ ___ ___ |\_/| |  \ ___ ___
|  -| -_| _| . |  | |. .| | | | . | . |
|__|__|___|___|___|_|_| \_/ |____/|___|_ |
                    |___| v2.0

1. Censys
2. NS lookup
3. Port scan
4. Detect CMS
5. Whois lookup
6. Detect honeypot
7. Find subdomains
8. Reverse IP lookup
9. Detect technologies
0. All
>> 

3. Weevely Backdoor-webshell
Cái tên nói lên tất cả,

4. Wpscan-wordpress vul-scan
Trình quét lỗ hổng wordpress5. Hashcode
Công cụ mã hóa băm các loại


6. RouterSploit Framework
Khung tấn công router mạnh mẽ với nhiều chức năng mà tớ rất là thích.
 ______      _      _____    _    _ _
 | ___ \     | |     / ___|   | |   (_) |
 | |_/ /___ _  _| |_ ___ _ __\ `--. _ __ | | ___ _| |_
 |  // _ \| | | | __/ _ \ '__|`--. \ '_ \| |/ _ \| | __|
 | |\ \ (_) | |_| | || __/ | /\__/ / |_) | | (_) | | |_
 \_| \_\___/ \__,_|\__\___|_| \____/| .__/|_|\___/|_|\__|
                   | |
    Exploitation Framework for  |_|  by Threat9
      Embedded Devices

 Codename  : I Knew You Were Trouble
 Version  : 3.4.0
 Homepage  : https://www.threat9.com - @threatnine
 Join Slack : https://www.threat9.com/slack

 Join Threat9 Beta Program - https://www.threat9.com

 Exploits: 130 Scanners: 4 Creds: 171 Generic: 4 Payloads: 32 Encoders: 6

rsf > 

7. Gloom-Framework

Gloom-Framework :: Khung kiểm tra thâm nhập Linux


8. Brutespray

9. Sublister-subdomain Enumration

Công cụ liệt kê tên miền phụ nhanh cho người kiểm tra thâm nhập

Thêm đánh giá

Bài đăng mới hơn Bài đăng cũ hơn

Bài viết liên quan